NIK:
NIP: 19731104 200902 1 002
NUPTK:
Jenis Kelamin: Laki-Laki
T.T.L: Paojepe,11 April 1973
Agama: Islam
Pendidikan: Strata 2 ( S2)
Jurusan: Seni Budaya
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Sekolah
Alamat : Jl. tenri sau ,Siwa Kecamatan Pitumpanua